Author ชาคริต

กิจกรรม/โครงการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักวิชาการ มจร. วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีพระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตผู้เข้าอบรมสัมมนา หลังจากพิธีเปิด เป็นการรับฟังบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต เรื่อง “นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา”…

กิจกรรม/โครงการ

วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ บุคลากรนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน โดยทีมวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตจากบริษัท Training MC จำกัด นำโดยคุณจินตนา นันท์ภักดี พร้อมด้วยทีมงาน…

กิจกรรม/โครงการ

วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ บุคลากรวิทยาเขตนครสวรรค์ สายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพและบฏิบัติการ เรื่อง “การปรับบุคลิกภาพ และพัฒนาทักษะการสื่อสาร” โดยวิทยากร นางสาวจินตนา นันท์ภักดี (แคมป์สร้างโค้ช) ณ…

กิจกรรม/โครงการ

๕ กันยายน ๒๕๖๒ นิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์เข้าร่วมฟังการเสวนาโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม​ จริยธรรม​ จังหวัดนครสวรรค์” เรื่อง “นครสวรรค์​คนธรรมดี เอกชนควรมีส่วนร่วมอย่างไร” ซึ่งจัดโดยสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ณ อาคารหอประชุม​เฉลิม​พระ​เกียรติ​ฯ ๘๐ พรรษา

ประชุม/อบรม

๓๐ สิงหาคม​ ๒๕๖๒ ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผู้​อำนวยการ​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวณฐยา ราชสมบัติ​ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร และนายธนา เทียน​จิตรา​เพ็ชร​ นักวิเคราะห์​นโยบาย​และ​แผน​ เข้าร่วมนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ ประจำปี…

กิจกรรม/โครงการ

วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานวิทยาเขตนครสวรรค์ โดยมีผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับและกล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยโดย พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และ ผศ.ดร.อมลวรรณ อบสิน…

กิจกรรม/โครงการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตจากมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขต อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์…

กิจกรรม/โครงการ

วันพฤหัสดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการมหาจุฬาเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีพระราชวชิรเมธี,…

ข่าวมหาวิทยาลัย

กำหนดการโครงการมหาจุฬาวิชาการเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เริ่มพิธีบวงสรวงเวลา ๐๖.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น.…

1 2 3 4 5 63