Author ชาคริต

ฐานข้อมูลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์

ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความชราในสังคมไทยปัจจุบัน A STUDY ON BUDDHIST DOCTRINE FOR OLDNESS ROBLEM SOLUTION IN MODERN THAI SOCIETY โดย…

ประชุม/อบรม

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำโครงการโดยหน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้ทราบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนดและได้รับความเมตตาจาก ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน มาบรรยายเรื่อง…

ประชุม/อบรม

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ โดยสำนักงานวิชาการ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ” วิทยากรให้ความรู้โดย ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การจัดโครงการครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกแห่งที่จัดการศึกษา ได้มีความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาความรู้ประสบการณ์สร้างผลงานทางวิชาการ และสามารถจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งรวมถึงการฝึกปฏิบัติแนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ…

ประชุม/อบรม

โครงการอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ “บทบาทนิสิต กับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา” บรรยายให้ความรู้แก่นิสิตโดย พระมหาสุทัสน์ ติสสรวาที ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ…

ข่าวมหาวิทยาลัย

เรียน/เจริญพรผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ และหน่วยวิทยบริการฯ ทั้ง 3 หน่วย เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

กิจกรรม/โครงการ

ผลการประกวดกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับภาคสงฆ์ ภาค ๔ (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์) เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒๗ สิงหาคม…

กิจกรรม/โครงการ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา(ระดับมัธยมศึกษา) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) และวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ได้ร่วมกันจัดโครงการในครั้งนี้ โดยมีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ และในวันปิดพิธีได้รับเกียรติจากพระเทพปริยัติเมธี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การห่างไกลการทุจริต โดยหลักพุทธธรรม” การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี…

1 61 62 63