Browsing: เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวมหาวิทยาลัย

[ดาวน์โหลด] ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ **หากมีข้อสงสัยในรายวิชาใด กรุณาติดต่อที่สาขาวิชา หรืออาจารย์ผู้สอนโดยตรงครับ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1  ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ปริญญาตรี ชั้นปีที่…

เอกสารดาวน์โหลด

[ดาวน์โหลด] บัญชีเรียกชื่อนิสิต ปริญญาโท , ปริญญาเอก พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6 (บรรพชิต) พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ 15 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต…

ข่าวมหาวิทยาลัย

> สรุปร่างแผนพัฒนา > แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 > การแปลงแผนฯสู่การปฏิบัติ > การเขียนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ > กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ > ทบทวนโครงสร้างแผนกลยุทธ์ > ตารางแผนปฏิบัติการ > ตารางความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ระดับคณะสู่แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

ตารางสอน ระดับปริญญาตรี, ป.บส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด (PDF) >> คลิ้ก!! ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ปริญญาตรี ชั้นปีที่…

ข่าวมหาวิทยาลัย

คู่มือการใช้งานระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับอารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดาวนโหลด >> คู่มือการใช้งานระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

ข่าวมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ ขอให้แต่ละหลักสูตร ทำบันทึกข้อความ สมอ.๐๘ ส่งมาที่สำนักวิชาการ พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี โทร.083-2679649

ข่าวมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค์

1 2 3 4 7