คู่มือการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ (pdf) ดาวน์โหลดแบบ PDF>> http://mcuaad.mcu.ac.th/upload/downs/5b2c82d8805cbb5518513fc4322e1dcb.pdf แบบเอกสาร WOrd

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด  

ตารางสอนระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

ตารางสอนระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558  

ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ทุกสาขาวิชา