โครงการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  โดยมี – พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่นิสิต – พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน แนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสถานที่จัดการศึกษา – หัวหน้าสาขาวิชาแต่ละสาขา กล่าวต้อนรับและแนะนำสาขาวิชา – ดร.กาญจนาณัฐ ประธาตุ  ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย และคณะ แนะนำระเบียบเกี่ยวกับการเงินในการศึกษา – พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี […]

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จัดขึ้นโดยคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการ/เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพล.ต.สุวิทย์ แม้นเหมือน ประธานฝ่ายฆราวาส วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ […]

สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

การสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ดูรูปทั้งหมดได้ที่ FACEBOOK

สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

บรรยากาศการสอบข้อเขียน เพื่อสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเรียน ส.มหารัช. (อาคาร 4 ชั้น) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2559

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมโครงการ ปัจฉิมนิเทศนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ หน่วยวิทยบริการวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี, หน่วยวิทยบริการวัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยวิทยบริการวัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิตร โดยมี – พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการแก้วิกฤตในสังคมไทย” – พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย […]

พิธีสรงน้ำขอพร ผู้อำนวยการ เนื่องในวันสงกรานต์

ภาพบรรยากาศพิธีสรงน้ำขอพร ผู้อำนวยการ เนื่องในวันสงกรานต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำขอพร พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ณ อาคารอำนวยการ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ดูภาพทั้งหมดได้ที่ FACEBOOK

โครงการอบรมให้ความรู้แก่นิสิต…

“โครงการอบรมให้ความรู้แก่นิสิตบรรพชิต ก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 62” และ “นิสิตคฤหัสถ์ ก่อนออกปฏิบัติงานบริการสังคม 200 ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา 2559” โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่นิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ ให้ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจโดย – พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร – ผศ.อานนท์ เมธีวรฉัตร หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา – นายศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชี้แจงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการออกปฏิบัติศาสนกิจโดย – […]

โครงการจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์”

โครงการจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์” โดยคณะกรรมการตรวจความหร้อมการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดตั้งวิทยาเขต พ.ศ.๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๘

ภาพกิจกรรมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วัดภัทรสิทธาราม พุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์