พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระ​มหา​กรุณา​ธิคุณ​ เนื่อง​ในวัน​ปิยมหาราช

บุคลากร​วิทยาเขต​นครสวรรค์​ นำโดยนายธีรพันธ์ เชิญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตฯ และอาจารย์​อาณัติ เดชจิตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสน​ศาสตร์​ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระ​มหา​กรุณา​ธิคุณ​ เนื่อง​ในวัน​คล้า​ยวัน​สวรรคต​พระ​บาท​สมเด็จ​พระจุลจอม​เกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ ณ ลานพิธี​หน้า​ศาลากลาง​จังหวัด​นครสวรรค์

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เพื่อถวา​ยเป็น​พระราช​กุศล

วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ บุคลากรวิทยาเขตนครสวรรค์​ นำโดยนายทรงเกียรติ์ เม่น​สุวรรณ​์ ผู้​อำนวยการ​ส่วน​สนับสนุน​วิชาการ​ และนางสาว​ณฐ​ยา​ ราชสมบัติ​ ผู้​อำนวยการ​ส่วน​งานบริหาร​ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เพื่อถวา​ยเป็น​พระราช​กุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ​เนื่อง​ในวันคล้ายวันสวรรคต​ พระบาท​สมเด็จ​พระจุลจอม​เกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพิธีหน้าศาลากลาง​จังหวัด​นครสวรรค์  

การบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุในระบบ MIS

วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุในระบบ MIS” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง) เรื่อง “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ” โดยนางสาวเสาวลักษณ์ ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (ฝ่ายพัสดุ) และนายประเสริฐ คำนวล รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (ฝ่ายการเงิน) ซึ่งการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ยุคลากรได้รับความรู้ มีทักษะ และเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติงาน ในระบบข้อมูลสารสนเทศ และบริหารงบประมาณที่มีอยู่จำกัดให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย […]

กิจกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา มจร. โซนภาคเหนือตอนล่าง

มจร. วิทยาเขต​เขต​นครสวรรค์​ นำโดย ผศ.ดร.ศิริโรจน์​ นาม​เสนา​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ และ ผศ.ศศิ​กิจ​จ์​ อ่ำ​จุ้ย​ รองผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​นครสวรรค์​ พร้อมด้วยคณะนักกีฬาวิทยาเขต​นครสวรรค์​ เข้าร่วม​กิจกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา มจร. โซนภาคเหนือตอนล่าง ในโครงการส่งเสริมสุขภาพ​และศักยภาพ​ในการปฏิบัติ​งาน​ของบุคลากร​ฝ่าย​คฤหัสถ์​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ล​งก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ โดยวิทยาลัย​สงฆ์​อุทัยธานี​เป็นเจ้าภาพ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี​ อ.บ้านไร่​ จ.อุทัยธานี  

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ Mcu.นครสวรรค์ ครั้งที่ 8 ชากังราวเกมส์

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ริมปิง ดร.จุลพันธ์ ทับทิม อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ Mcu.นครสวรรค์ ครั้งที่ 8 ชากังราวเกมส์ ประจำปี 2562 โดยมี นายณัฐสันต์ นันทวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานหน่วยวิทยบริการฯ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชรในนามคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกีฬาสัมพันธ์ในครั้งนี้ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษา ภายใต้การกำกับของรัฐ เป็นสถานศึกษาทางพุทธศาสนาที่บูณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ และมีหน่วยงานในกำกับ 3 แห่งประกอบด้วยวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร,วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ,และหน่วยวิทยบริการฯ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร […]

อบต.ประดู่ยืนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มจร. วิทยาเขตนครสวรรค์

สาขาวิชารัฐศาสตร์​ และสาขาวิชา​รัฐประศาสน​ศาสตร์​ นำโดย ผศ.ศศิ​กิจ​จ์​ อ่ำ​จุ้ย​ รองผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​นครสวรรค์​ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และรัฐประศาสน​ศาสตรบัณฑิตและนิต เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโดย นายสมนึก เรากสิกรรม นายกองค์การบริหาร​ส่วน​ตำบล​ประดู่ยืน และคณะผู้บริหารจาก อบต. ประดู่ยืน ณ ที่ทำการองค์การบริหาร​ส่วน​ตำบล​ประดู่​ยืน​ ช่วงบ่ายเดินทางศึกษา​ดูงาน​โครงการ​หมู่บ้าน​รักษาศีล​ ๕​ และศูนย์การจัดการเรียนรู้ในชุมชน ณ หมู่บ้านประดู่ยืน และหมู่บ้านหนองปลาไหล ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี​ ในโครงการ​ศึกษา​ดูงาน​หลักสูตร​รัฐศาสตร​บัณฑิต​และ​รัฐประศาสน​ศาสตร​บัณฑิตลานสัก จังหวัด​อุทัยธานี http://www.robrawnews.com/2019/09/blog-post_400.html

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มจร. วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ บรรยายให้ความรู้แก่นิสิตโดย อาจารย์บุษบง แช่จิว รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องเรียนรวมชั้น ๑ อาคารเรียน ๔ ชั้น โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักวิชาการ มจร. วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีพระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตผู้เข้าอบรมสัมมนา หลังจากพิธีเปิด เป็นการรับฟังบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต เรื่อง “นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดย รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน และ ดร.ปฏิธรรม สำเนียง อาจารย์ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์ และในช่วงบ่ายเป็นการให้นิตเข้ากลุ่มเพื่อทำกิจกรรมการเขียนโครงการ และนำเสนอโครงการต่อวิทยากร สรุปประเด็น และตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร

วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ บุคลากรนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน โดยทีมวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตจากบริษัท Training MC จำกัด นำโดยคุณจินตนา นันท์ภักดี พร้อมด้วยทีมงาน หลังจากการอบรม ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ฯ ได้กล่าวของคุณทีมงานวิทยากรและกล่าวปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพและบฏิบัติการ

วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ บุคลากรวิทยาเขตนครสวรรค์ สายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพและบฏิบัติการ เรื่อง “การปรับบุคลิกภาพ และพัฒนาทักษะการสื่อสาร” โดยวิทยากร นางสาวจินตนา นันท์ภักดี (แคมป์สร้างโค้ช) ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ