ร่วมฟังการเสวนาโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม​ จริยธรรม​ จังหวัดนครสวรรค์”

๕ กันยายน ๒๕๖๒ นิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์เข้าร่วมฟังการเสวนาโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม​ จริยธรรม​ จังหวัดนครสวรรค์” เรื่อง “นครสวรรค์​คนธรรมดี เอกชนควรมีส่วนร่วมอย่างไร” ซึ่งจัดโดยสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ณ อาคารหอประชุม​เฉลิม​พระ​เกียรติ​ฯ ๘๐ พรรษา

สาขาวิชาเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานวิทยาเขตนครสวรรค์ โดยมีผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับและกล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยโดย พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และ ผศ.ดร.อมลวรรณ อบสิน รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทางรอดหรือทางตันของประเทศไทย” โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตจากมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขต อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทางรอดหรือทางตันของประเทศไทย” โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ในโครงการมหาจุฬาวิชาการเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดูภาพทั้งหมดได้ที่ […]

โครงการมหาจุฬาเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพฤหัสดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการมหาจุฬาเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีพระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและกล่าวให้โอวาทฯ หลังจากพิธีเปิดเป็นพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ องค์สถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลชงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดูภาพทั้งหมดได้ที่ FACEBOOK

โครงการพัฒนาบุคลาการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการในเขตโซนภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลาการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รับฟังบรรยายพิเศษ “ระบบบริหารงานวิจัย และยุทธศาสตร์การวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. และ บรรยาสยพิเศษ “การวิจัยและพัฒนาเชิงพุทธ” โดย ดร.อำนาจ บัวศิริ […]

โครงการบูรณาการการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Study) เพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย ดร.ชิตชนก ชนะศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย , อาจารย์อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ , อาจารย์สุกิช เขียวพฤกษ์ , อาจารย์พูนลาภ จันทร์ฉลิม และนางสาฎาภัทร เปี่ยมอินทร์ เข้าร่วมโครงการบูรณาการการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Study) เพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ในระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 ซึ่งจัดโดยเครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง […]

สัปดาห์วันรพี ประจำปี ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันรพี ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยมี พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนื่องด้วยในวันที่ ๗ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จึงกำหนดให้วันที่ ๗ สิงหาคม […]

พิธีไหว้ครูบูชาคุณบูรพาจารย์วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

พิธีไหว้ครูบูชาคุณบูรพาจารย์วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

พิธีเปิดโครงการบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณาจารย์ นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์