Browsing: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
“ติวฟรี ” บุคคลทั่วไปผู้สมัครสอบข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒

งานบริการวิชาการ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลทั่วไปผู้สมัครสอบข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้ก่อนสอบข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น “ติวฟรี ” โดยกลุ่มนักวิชาการท้องถิ่น ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยแจ้งชื่อ นามสกุล ตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยสแกนผ่าน QR Code หรือติดต่อได้ที่ 083-2679649 พระมหาไฮ้…

ประชาสัมพันธ์
รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี รอบ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งวิชาการ ประจำวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ทั่วไป ประจำวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.056-219996 , 092-4424263

ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ประจำวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระภิกษุสามเณร แด่ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านไปร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นศิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระภิกษุสามเณร แด่ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕๕๙ รูป/คน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดภัทรสิทธาราม พุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง…

ประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0968203369 นางสาวณัฐมญชุ์ ชนะศักดิ์

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ การซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดาษ A4)วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดาษ A4)วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)