แนะแนวการศึกษา โรงเรียนวังข่อยพิทยา

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 ทีมงานแนะแนวการศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย นายทรงเกียรติ์ เม่นสุวรรณ ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ , อ.รัฐวัฒน์ สรรสรวิสุทธิ์ และ อ.คณิตพัฒน์ นาคะรัต อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานแนะแนว และตัวแทนนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ออกแนะแนว ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนที่กำลังจะศึกษาจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเชิญชวนเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ณ โรงเรียนวังข่อยพิทยา อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนวังหินวิทยาคม และ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 ทีมงานแนะแนวการศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย อาจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงาน และตัวแทนนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ออกแนะแนว ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อแก่นักเรียนที่กำลังจะศึกษาจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเชิญชวนเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ณ โรงเรียนวังหินวิทยา และ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนทับกฤชพัฒนา

ทีมงานแนะแนวการศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย อาจารย์ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย (ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์), อาจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์, อาจารย์สุกฤษ เขียวพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา  พร้อมด้วยทีมงาน และตัวแทนนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ออกแนะแนว ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนที่กำลังจะศึกษาจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเชิญชวนเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561 ทีมงานแนะแนวการศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย อาจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงาน และตัวแทนนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ออกแนะแนว ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อแก่นักเรียนที่กำลังจะศึกษาจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเชิญชวนเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนสตรีฯ และ โรงเรียนหนองกรด

แนะแนวการศึกษา ประจำวันที่ 15 มกราคม 2561 ทีม 1 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นายทรงเกียรติ์ เม่นสุวรรณ ผอ.ส่วนสนับสนุนวชาการ , อ.รัฐวัฒน์ สรรสรวิสุทธิ์ และ อ.คณิตพัฒน์ นาคะรัต อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานแนะแนว และตัวแทนนิสิต ทีม 2 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อ.อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานแนะแนว และตัวแทนนิสิต

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

ทีมงานแนะแนวการศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย อาจารย์ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย (ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์), นางสาวฃฎาภัทร เปี่ยมอินทร์ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยทีมงาน และตัวแทนนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ออกแนะแนว ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนที่กำลังจะศึกษาจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเชิญชวนเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคม

ทีมงานแนะแนวการศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย อาจารย์ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย (ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์), อาจารย์สุกิต เขียวพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา นายทรงเกียรติ เม่นสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ พร้อมด้วยทีมงาน และตัวแทนนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ออกแนะแนว ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนที่กำลังจะศึกษาจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเชิญชวนเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร(รอบบ่าย) อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนพระบางวิทยา

ทีมงานแนะแนวการศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย อาจารย์ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย (ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์), พร้อมด้วยทีมงาน และตัวแทนนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ออกแนะแนว ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนที่กำลังจะศึกษาจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเชิญชวนเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ณ โรงเรียนพระบางวิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560