Month: August 2021

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา INSTITUTE OF LEGAL EDUCATION THAI BAR ASSOCIATION เรื่อง การพิจารณามาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาพิจารณาแล้ว มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๔๓๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีนิติศาสตร์…

ขออาราธนา/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกรูป/คน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนามหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 (พ.ศ.2565 – 2569) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม…