Month: September 2021

นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อ พร้อมวิชา วันและเวลาลาสอบได้ที่ช่องค้นหา รายชื่อนิสิตดึงมาจากระบบการลงทะเบียน ถ้าไม่มีรายชื่อ แสดงว่านิสิตไม่ได้มาลงทะเบียน คลิกที่ภาพ

คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ สำนักวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐…

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง ปฏิทินจัดสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ เพื่อให้การจัดการสอบวัดผลการศึกษารายวิชาที่ใช้ข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒2 (,) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดปฏิทินการจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง…

การสอบวัดผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้การสอบอันเป็นการวัดผลการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร(ป.บส.) และระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔- และความในข้อ…

ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านร่วมรับฟังนโยบายการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ————————- 📍ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา คลิกLink 👉👉 https://forms.gle/ReSgvUmEiYJ6TPxQ7 🛡สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ที่ระบบZOOM 📍ห้องที่ 1 zoom.us/j/6766961123 📍ห้องที่ 2 zoom.us/j/9998248047…