Day: November 6, 2021

ตารางการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ สาขา ดาวน์โหลด ตารางสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ดาวน์โหลด ตารางสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา ดาวน์โหลด ตารางสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ ดาวน์โหลด ตารางสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ดาวน์โหลด ตารางสอนภาคสมทบ-เรียนเสาร์-อาทิตย์ ดาวน์โหลด ตารางสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ตารางสอน-ป.บส. ดาวน์โหลด

เพื่อให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณรราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงประกาศเปิดการเรียน การการสอนตามปกติทุกชั้นปี ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปิดการเรียนการ สอนดังกล่าวให้ปฏิบัติเป็นไปตามภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย ๑. คำสั่งที่ ๑๓๐๘/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ ๒. คำสั่งที่ ๑๓๑๐/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ฝ่ายบริหาร ๓. คำสั่งที่ ๑๓๐๙๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ฝ่ายวิชาการ