Year: 2022

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้แก่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งได้มีการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่…

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ ๑) ประจำปีการศึกษา…

เพื่อให้การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติของนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๖- ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๐…

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และปัจจัย ๔ แก่พระวิปัสสนาจารย์ พระนิสิต และผู้เข้าปฏิบัติ จำนวน ๔๙๙ รูป/คน ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๕ ท่านสามารถร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตามรายการดังนี้ ๑. เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า มื้อละ ๑๕,๐๐๐…

เรียน/เจริญพร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และว่าที่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกรูป/คน ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มจร…

ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา อภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ 58 ปริญญาตรี รุ่นที่ 67 ปริญญาโท รุ่นที่ 32 ปริญญาเอก รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย https://grad-reg.mcu.ac.th Register for Graduation Abhidhamma Class…

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๘ – ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย…

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โหลด PDF >> ดาวน์โหลด [pdf-embedder url=”http://www.nbc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2022/11/ปฏิทินการศึกษา-เทอม-2-2565.pdf”]