Year: 2022

ชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขา ดาวน์โหลด ชั้นปีที่ ๒ ทุกสาขา ดาวน์โหลด ชั้นปีที่ ๓ ทุกสาขา ดาวน์โหลด ชั้นปีที่ ๔ ทุกสาขา ดาวน์โหลด นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ดาวน์โหลด ภาคเสาร์-อาทิตย์ ดาวน์โหลด…

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จึงประกาศเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปิดการเรียนการสอนจะเป็นไปตามคู่มือและแนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์…

       ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ได้แก่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งได้มีการสอบคัดเลือกใน วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ -…

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา…

ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้แก่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งได้มีการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่   ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. แล้วนั้น…

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี    (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕…

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาตรีบัณฑิตรุ่นที่ 67 ครั้งที่ 1/2565 มจร อนุมัติ ป.ตรี (1/2565) (google.com) ภาพตัวอย่าง

รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผลสอบประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ – เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิตระดับปริญญาตรี (mcu.ac.th)

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของแสดงความยินดีกับ อาจารย์ อนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาตราจารย์” ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย https://reg.mcu.ac.th/?p=8339