Month: January 2022

ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้แก่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งได้มีการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. แล้วนั้น…

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบ ๑) ประจำปีการศึกษา…

วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม #สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)…

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ได้มอบหมายให้ นางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตนำนิสิตคือ นางสาวยุพา นิยมวนากร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา เข้าร่วมรับมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๔ณ ศาลากลาง ชั้น ๕…