Month: March 2022

รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผลสอบประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ – เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิตระดับปริญญาตรี (mcu.ac.th)

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของแสดงความยินดีกับ อาจารย์ อนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาตราจารย์” ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย https://reg.mcu.ac.th/?p=8339

เมื่อวาน ๐๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นำโดย ผศ.ดร. ศิริโรจน์ นมเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม Army Farm Army Camp กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก

กองอำนวยการจัดสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ทีมงานเลขานุการฯ เปิดระบบให้ทดสอบ ก่อนสอบวัดผลเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๒/๒๕๖๔ (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๔ รหัส ๖๑ และนิสิตเทียบโอนรหัส ๖๓ ทุกส่วนจัดการศึกษา) โดยนิสิตสามารถเข้าสู่ระบบฯ เพื่อทำการเช็คสิทธิ์ของตนเองได้ที่ ระบบการวัดและประเมินผลออนไลน์ มจร (ตามส่วนจัดการศึกษาของตน) กดที่ลิ้งค์…