Day: June 13, 2022

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จึงประกาศเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปิดการเรียนการสอนจะเป็นไปตามคู่มือและแนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์…