Month: July 2022

กองอำนวยการสอบ การสอบเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 —————————– กำหนดการรับสมัคร : 1 – 15 กรกฎาคม 65 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ : 16 – 20 กรกฎาคม…

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาสัย พ.ศ.…