Day: August 3, 2022

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกรูป/คน ที่เข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์…

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ทุกรูป/คน เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา…