Day: September 20, 2022

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเทศน์มหาชาติ ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้กำหนดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเทศน์มหาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕