Month: October 2022

เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป…

เรียน/เจริญพร  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และนักศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกรูป/คนขอนิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และนักศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกรูป/คน เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสัปดาห์วันรพี ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐…

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้…

กองอำนวยการสอบ การสอบเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม 2565 —————————– กำหนดการรับสมัคร : 1 – 15 ตุลาคม 65 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ : 16 – 20 ตุลาคม…

รายชื่อผู้สอบผ่านประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ [pdf-embedder url=”http://www.nbc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2022/10/รายชื่อผู้สอบผ่านเทคโนฯ-ครั้งที่-4.pdf” title=”รายชื่อผู้สอบผ่านเทคโนฯ ครั้งที่ 4″]