Day: November 24, 2022

เรียน/เจริญพร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และว่าที่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกรูป/คน ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มจร…