Day: December 14, 2022

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และปัจจัย ๔ แก่พระวิปัสสนาจารย์ พระนิสิต และผู้เข้าปฏิบัติ จำนวน ๔๙๙ รูป/คน ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๕ ท่านสามารถร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตามรายการดังนี้ ๑. เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า มื้อละ ๑๕,๐๐๐…