Day: January 10, 2023

แนะแนว โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ นำโดย  ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผศ.อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ แนะแนวหลักสูตรปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ป.วิชาชีพครู และประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.)