Day: March 1, 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้การสอบอันเป็นการวัดผลการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรฯ (ป.บส.) และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจ…

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้แก่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งได้มีการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่…