Day: May 9, 2024

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำรับพระสอนศีลธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๐๙…