Day: May 28, 2024

รายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารเรียน ๔ ชั้น หลังใหม่ ชั้น ๒ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…