Month: June 2024

ขอนิมนต์/เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทั้ง ๓ สำนัก และนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกชั้นปี ทุกรูป/คน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ…

เพื่อให้การบริหารเวลาเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓0 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อที่ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดปฏิทินการศึกษาดังต่อไปนี้