Day: June 18, 2024

ขอนิมนต์/เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทั้ง ๓ สำนัก และนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกชั้นปี ทุกรูป/คน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ…