Day: July 5, 2024

ยินดีต้อนรับ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย ๑. รศ.ดร.ศศิธร วิชรปัญญาพงศ์  เป็นประธานกรรมการ ๒. รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง  เป็นกรรมการ ๓. ผศ.ดร.บุญมี พรรษา  เป็นกรรมการ ๔. ผศ.ดร.ศิราวัฒน์ ชัยวงศ์  เป็นกรรมการ ๕.…