Thursday, September 28

คณะกรรมการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

0

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย
ผศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี ประธานกรรมการ หร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี กรรมการ , พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. กรรมการ และนางสาวสกุณา คงจันทร์ กรรมการและเลขาฯ
โดยคณะกรรมการประเมินศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลเพิ่มเติม และได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงาน ตัวแทนศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
และช่วงท้าย คณะกรรมการทำการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ ให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา ในโอกาสต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

Share.

Comments are closed.