สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการคืนมัจฉาสู่วารี

0

สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญปล่อยปลา ๕ ล้านตัว ตลอดปี ๒๕๖๑ โครงการคืนมัจฉาสู่วารี ร่วมทำบุญปล่อยปลา ตัวละ ๙ บาท ทำบุญตามกำลังของท่าน หรือตามอายุของท่าน โดยจดแจ้ง ชื่อ นามสกุล ของท่านลงในใบปวารณา เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำต้นขั้ว ชื่อ นามสกุลของท่าน

เข้าพิธีสืบชะตา ปล่อยปลา ในช่วงพิธีใหญ่ ช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 

พิธีย่อย ปล่อยปลาทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน ตลอดปี ๒๕๖๑
พิธีใหญ่ ๒ ครั้ง คือ 
ครั้งที่ ๑ ช่วงหลังออกพรรษา (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

ครั้งที่ ๒ พิธีปล่อยปลา สวดสืบชะตาชีวิต ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (๓๑ ธ.ค.๖๑ ถึง ๑ ม.ค.๖๒)

วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
๒.๒ เพื่อส่งเสริมนโยบายการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการศาสนศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์
๒.๓ เพื่อสนับสนุนกิจการด้านการศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณร นักบวช และคฤหัสถ์

ผู้มีจิตศรัทธาที่สนใจร่วมทำบุญ สามารถติดต่อโดยตรง ได้ที่ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ หรือ โทร.
062-8389595 ดร.ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
099-2066055 สำนักวิชาการ
056-219998 สำนักงานวิทยาเขต 
083-2679649 พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี
081-3535600 ผอ.ทรงเกียรติ์ เม่นสุวรรณ์

Share.

About Author

%d bloggers like this: