การประชุมสัมมนา พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU)

0

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ การประชุมสัมมนา พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU) ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยประธานทั้งสองฝ่ายและพยาน ประกอบด้วย มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
๑. พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์
๒. พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๓. พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
๔. ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
จังหวัดนครสวรรค์
๑. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
๒. นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
๓. นางสาวชุติพร เสชัง ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
๔. นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศานา จ.นครสวรรค์
โดยการตกลงร่วมมือกันในครั้งนี้ หน่วยงานทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ตามโครงการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมให้แก่ผู้นำท้องถิ่น โดยได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 

Share.

About Author

%d bloggers like this: