Monday, December 11

พิธีมอบถวายทุนการศึกษา และถวายกระเป๋าเอกสารแด่พระนิสิต

0

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีมอบถวายทุนการศึกษา และถวายกระเป๋าเอกสารแด่พระนิสิตชั้นปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ โดยคณะนายทหาร จปร. ๑๗ “ฝนแรก” และครอบครัว ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

Share.

Comments are closed.