Thursday, September 28

โครงการ “พ่อพบลูก ครั้งที่ ๑”

0

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโครงการ “พ่อพบลูก ครั้งที่ ๑” โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แรงจูงใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต/นักศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และผลงานที่มีคุณภาพ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

Share.

Comments are closed.