Wednesday, February 8

โครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ขององค์พระพุทธศรีสัพพัญญู”

0

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร PEA และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีส่งมอบ โครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ขององค์พระพุทธศรีสัพพัญญู” ณ องค์พระพุทธศรีสัพพัญญู พุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสําคัญในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานด้านต่างๆ ซึ่งหลอด LED เป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่กําลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน การเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะทำให้ใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงดําเนินโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ในพื้นที่รับผิดชอบ ส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการ บํารุงรักษาหลอดไฟฟ้า รวมถึงลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Share.

%d bloggers like this: