ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)