ปฐมนิเทศนิสิตก่อนปฏิบัติวิปัสสนนากัมมัฏฐาน

ด้วย มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้มีกำหนดการจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่่ ๑๖ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดภัทรสิทธาราม พุทธอุทยานนครสวรรค์ และเพื่อให้การจัดโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางมหาวิทยาลัย จึงได้จัดพิธีปฐมนิเทศขึ้น เพื่อเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของนิสิตในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา