ประชุมอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์”

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมอบรมการเขียนแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” โดยนายชัยโรจ มีแดง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายชัยรัตน์ อุดมเดชะ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ระหว่างวันที่ 3 – 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์