ประชุมขออนุมัติ และเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

0

การประชุมขออนุมัติ และเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และคณาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต รก.ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ และผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี เลขาณุการบัณฑิตศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

Share.

About Author

%d bloggers like this: