ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์

19 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์จากวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ในเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและให้โอวาทผู้เข้าร่วมประชุม
ชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างเครือข่ายโดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
สานเสวนาในหัวข้อ “ประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์” โดยคณะทำงานประกันคุณภาพ (ส่วนกลาง)
ณ ห้องประชุมอาคารเรียนหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ