ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจข้อสอบปลายภาค และจัดทำ มคอ.๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณราจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจข้อสอบปลายภาค และจัดทำ มคอ.๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมให้โอวาท ข้อคิด คติธรรม แก่ผู้บริหาร คณราจารย์ เจ้าหน้าทีู่่้เข้าร่วมประชุมผ การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้การตรวจข้อสอบปลายภาค และจัดทำ มคอ.๕ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ