โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ โดยมีพระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทผู้เข้าร่วมอบรม ในภาคเช้า เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร” โดย รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา และ ช่วงบ่ายบรรยายพิเศษเรื่อง “การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย” โดย ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ