ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ประจำวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป