พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

0
พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร, วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และ
หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธี และในเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปการอุดมศึกษากับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” โดย ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ -๑๕.๓๐ น.
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

Share.

About Author

%d bloggers like this: