ประชุมจัดตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประชุมร่วมกันจัดตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาเขตนครสวรรค์
วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ