ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
๑.นักวิชาการการเงินและบัญชี (การเงิน) จำนวน ๑ อัตรา
๒.นักวิชาการการเงินและบัญชี (บัญชี) จำนวน ๒ อัตรา