กำหนดการปฐมนิเทศ พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กำหนดการปฐมนิเทศ พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ห้อง ๒๒๐๙