ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์