สัมมนาเครือข่ายวารสาร มจร เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินรอบ ๔ ของ TCI

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และรศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในโครงการจัดทำวารสารมหาจุฬาวิชาการ เรื่อง “สัมมนาเครือข่ายวารสาร มจร เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินรอบ ๔ ของ TCI” ณ ห้อง ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา