ประกาศผลการสอบคัดเลือกคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์